ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄

Letra I e Gjonit kapitulli 1

1:1 çfarë ἦν ishte ἀπ’ nga ἀρχῆς, fillim çfarë ἀκηκόαμεν, kemi dëgjuar çfarë ἑωράκαμεν kemi parë τοῖς   ὀφθαλμοῖς syve ἡμῶν, tanë çfarë ἐθεασάμεθα, vëzhguam καὶ dhe αἱ   χεῖρες duart ἡμῶν tona ἐψηλάφησαν, prekën περὶ rreth τοῦ   λόγου fjalës τῆς   ζωῆς së jetës 1:2 –καὶ dhe   ζωὴ jeta ἐφανερώθη, u shfaq καὶ dhe ἑωράκαμεν, kemi parë καὶ dhe μαρτυροῦμεν, dëshmojmë καὶ dhe ἀπαγγέλλομεν shpallim ὑμῖν juve τὴν   ζωὴν jetën τὴν   αἰώνιον, të përjetshmen ἥτις e cila ἦν ishte πρὸς me τὸν   Πατέρα, Atin καὶ dhe ἐφανερώθη u shfaq ἡμῖν neve 1:3 –ὃ çfarë ἑωράκαμεν, kemi parë καὶ dhe ἀκηκόαμεν, kemi dëgjuar ἀπαγγέλλομεν shpallim καὶ edhe ὑμῖν, juve ἵνα καὶ edhe ὑμεῖς ju κοινωνίαν përbashkësi ἔχητε të keni μεθ’ me ἡμῶν; ne καὶ edhe   κοινωνία përbashkësia δὲ dhe   ἡμετέρα e jona μετὰ me τοῦ   Πατρὸς, Atin καὶ dhe μετὰ me τοῦ   Υἱοῦ Birin αὐτοῦ, e tij Ἰησοῦ Jezu Χριστοῦ. Krishtin 1:4 καὶ dhe ταῦτα këto γράφομεν shkruajmë ἡμεῖς, ne ἵνα   χαρὰ gëzimi ἡμῶν ynë të jetë πεπληρωμένη. plotësuar

1:5 καὶ dhe ἔστιν është αὕτη ky   ἀγγελία lajmi ἣν të cilin ἀκηκόαμεν kemi dëgjuar ἀπ’ nga αὐτοῦ, ai καὶ dhe ἀναγγέλλομεν lajmërojmë ὑμῖν, juve ὅτι se   Θεὸς Perëndia φῶς dritë ἐστιν, është καὶ dhe σκοτία errësirë ἐν αὐτῷ, οὐκ nuk ἔστιν është οὐδεμία. aspak 1:6 ἐὰν po εἴπωμεν të themi ὅτι se κοινωνίαν përbashkësi ἔχομεν kemi μετ’ me αὐτοῦ, atë καὶ dhe ἐν τῷ   σκότει errësirën περιπατῶμεν, të ecim ψευδόμεθα gënjejmë καὶ dhe οὐ nuk ποιοῦμεν bëjmë τὴν   ἀλήθειαν. të vërtetën 1:7 ἐὰν po δὲ por ἐν τῷ   φωτὶ dritën περιπατῶμεν, të ecim ὡς siç αὐτός ai ἐστιν është ἐν τῷ   φωτί, dritën κοινωνίαν përbashkësi ἔχομεν kemi μετ’ me ἀλλήλων, njëri-tjetrin καὶ dhe τὸ   αἷμα gjaku Ἰησοῦ i Jezusit τοῦ   Υἱοῦ Birit αὐτοῦ, të tij καθαρίζει pastron ἡμᾶς ne ἀπὸ nga πάσης çdo ἁμαρτίας. mëkat 1:8 ἐὰν po εἴπωμεν të themi ὅτι se ἁμαρτίαν mëkat οὐκ nuk ἔχομεν, kemi ἑαυτοὺς vetveten πλανῶμεν mashtrojmë καὶ dhe   ἀλήθεια e vërteta οὐκ nuk ἔστιν është ἐν ἡμῖν. ne 1:9 ἐὰν po ὁμολογῶμεν të rrëfejmë τὰς   ἁμαρτίας mëkatet ἡμῶν, tona πιστός besnik ἐστιν është καὶ dhe δίκαιος, i drejtë ἵνα ἀφῇ të falë ἡμῖν neve τὰς   ἁμαρτίας, mëkatet καὶ dhe καθαρίσῃ të pastrojë ἡμᾶς ne ἀπὸ nga πάσης çdo ἀδικίας. padrejtësi 1:10 ἐὰν po εἴπωμεν të themi ὅτι se οὐχ nuk ἡμαρτήκαμεν, kemi mëkatuar ψεύστην gënjeshtar ποιοῦμεν bëjmë αὐτὸν, atë καὶ dhe   λόγος fjala αὐτοῦ e tij οὐκ nuk ἔστιν është ἐν ἡμῖν. ne

Kapitujt
1 2 3 4 5

Veglat
Analiza në origjinal

Klikoni në një fjalë në tekst për të studjuar morfologjinë e gjuhave origjinale.

Subscribe

Regjistrohu falas për të marrë përditësimet në vazhdim.

Subscribe

Letra I e Gjonit 1