ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄

Letra I e Gjonit kapitulli 2

2:1 τεκνία o fëmijë μου, të mi ταῦτα këto γράφω shkruaj ὑμῖν, juve ἵνα μὴ mos ἁμάρτητε. të mëkatoni καὶ dhe ἐάν po τις dikush ἁμάρτῃ, të mëkatojë Παράκλητον përkrahës ἔχομεν kemi πρὸς pranë τὸν   Πατέρα, Atit Ἰησοῦν Jezu Χριστὸν Krishtin δίκαιον; e drejtë 2:2 καὶ dhe αὐτὸς vetë ἱλασμός shlyerje pajtuese ἐστιν është περὶ për τῶν   ἁμαρτιῶν mëkatet ἡμῶν, tona οὐ jo περὶ për τῶν   ἡμετέρων tonat δὲ por μόνον, vetëm ἀλλὰ por καὶ edhe περὶ për ὅλου gjithë τοῦ   κόσμου. botën 2:3 καὶ dhe ἐν τούτῳ këtë γινώσκομεν dimë ὅτι se ἐγνώκαμεν kemi njohur αὐτόν, atë ἐὰν po τὰς   ἐντολὰς urdhërimet αὐτοῦ e tij τηρῶμεν. të mbajmë 2:4 ai λέγων, që thotë ὅτι se ἔγνωκα kam njohur αὐτὸν, atë καὶ dhe τὰς   ἐντολὰς urdhërimet αὐτοῦ e tij μὴ nuk τηρῶν, që mban ψεύστης gënjeshtar ἐστίν, është καὶ dhe ἐν τούτῳ këtë   ἀλήθεια e vërteta οὐκ nuk ἔστιν; është 2:5 ὃς cilido δ’ por ἂν   τηρῇ të mbajë αὐτοῦ e tij τὸν   λόγον, fjalën ἀληθῶς vërtet ἐν τούτῳ këtë   ἀγάπη dashuria τοῦ   Θεοῦ e Perëndisë τετελείωται. është përsosur ἐν τούτῳ këtë γινώσκομεν dimë ὅτι se ἐν αὐτῷ atë ἐσμεν: jemi 2:6 ai λέγων që thotë ἐν αὐτῷ atë μένειν, për të qëndruar ὀφείλει detyrohet καθὼς sikurse ἐκεῖνος ai περιεπάτησεν, eci καὶ dhe αὐτὸς vetë περιπατεῖν. për të ecur

2:7 ἀγαπητοί, o të dashur οὐκ nuk ἐντολὴν urdhërim καινὴν të ri γράφω shkruaj ὑμῖν, juve ἀλλ’ por ἐντολὴν urdhërim παλαιὰν, të vjetër ἣν të cilin εἴχετε kishit ἀπ’ nga ἀρχῆς. fillim   ἐντολὴ urdhërimi   παλαιά i vjetër ἐστιν është   λόγος fjala ὃν të cilën ἠκούσατε. dëgjuat 2:8 πάλιν përsëri ἐντολὴν urdhërim καινὴν të ri γράφω shkruaj ὑμῖν, juve i cili ἐστιν është ἀληθὲς i vërtetë ἐν αὐτῷ atë καὶ dhe ἐν ὑμῖν, ju ὅτι se   σκοτία errësira παράγεται, shkon καὶ dhe τὸ   φῶς drita τὸ   ἀληθινὸν e vërtetë ἤδη tashmë φαίνει. shkëlqen 2:9 ai λέγων që thotë ἐν τῷ   φωτὶ dritën εἶναι, për të qenë καὶ dhe τὸν   ἀδελφὸν vëllanë αὐτοῦ e tij μισῶν, që urren ἐν τῇ   σκοτίᾳ errësirën ἐστὶν është ἕως deri ἄρτι. tani 2:10 ai ἀγαπῶν që do τὸν   ἀδελφὸν vëllanë αὐτοῦ, e tij ἐν τῷ   φωτὶ dritën μένει, qëndron καὶ dhe σκάνδαλον shkandull ἐν αὐτῷ atë οὐκ nuk ἔστιν. është 2:11 ai δὲ por μισῶν që urren τὸν   ἀδελφὸν vëllanë αὐτοῦ, e tij ἐν τῇ   σκοτίᾳ errësirën ἐστὶν, është καὶ dhe ἐν τῇ   σκοτίᾳ errësirën περιπατεῖ, ecën καὶ dhe οὐκ nuk οἶδεν di ποῦ ku ὑπάγει, shkon ὅτι se   σκοτία errësira ἐτύφλωσεν verboi τοὺς   ὀφθαλμοὺς sytë αὐτοῦ. e tij

2:12 γράφω shkruaj ὑμῖν, juve τεκνία, o fëmijë ὅτι se ἀφέωνται janë falur ὑμῖν juve αἱ   ἁμαρτίαι, mëkatet διὰ për shkak τὸ   ὄνομα të emrit αὐτοῦ. të tij 2:13 γράφω shkruaj ὑμῖν, juve πατέρες, o etër ὅτι se ἐγνώκατε keni njohur τὸν atë ἀπ’ nga ἀρχῆς. fillim γράφω shkruaj ὑμῖν, juve νεανίσκοι, o të rinj ὅτι se νενικήκατε keni mundur τὸν   πονηρόν. të ligun 2:14 ἔγραψα shkrova ὑμῖν, juve παιδία, o fëmijë ὅτι se ἐγνώκατε keni njohur τὸν   Πατέρα. Atin ἔγραψα shkrova ὑμῖν, juve πατέρες, o etër ὅτι se ἐγνώκατε keni njohur τὸν atë ἀπ’ nga ἀρχῆς. fillim ἔγραψα shkrova ὑμῖν, juve νεανίσκοι, o të rinj ὅτι se ἰσχυροί të fortë ἐστε, jeni καὶ dhe   λόγος fjala τοῦ   Θεοῦ e Perëndisë ἐν ὑμῖν ju μένει, qëndron καὶ dhe νενικήκατε keni mundur τὸν   πονηρόν. të ligun

2:15 μὴ mos ἀγαπᾶτε doni τὸν   κόσμον, botën μηδὲ as τὰ ato ἐν τῷ   κόσμῳ. botën ἐάν po τις dikush ἀγαπᾷ të dojë τὸν   κόσμον, botën οὐκ nuk ἔστιν është   ἀγάπη dashuria τοῦ   Πατρὸς e Atit ἐν αὐτῷ; atë 2:16 ὅτι se πᾶν çdo τὸ gjë ἐν τῷ   κόσμῳ, botën   ἐπιθυμία dëshirimi τῆς   σαρκὸς, i mishit καὶ dhe   ἐπιθυμία dëshirimi τῶν   ὀφθαλμῶν, i syve καὶ dhe   ἀλαζονία krekosja τοῦ   βίου, e jetesës οὐκ nuk ἔστιν është ἐκ prej τοῦ   Πατρός, Atit ἀλλὰ por ἐκ prej τοῦ   κόσμου botës ἐστίν. është 2:17 καὶ dhe   κόσμος bota παράγεται, shkon καὶ dhe   ἐπιθυμία dëshirimi αὐτοῦ; i saj ai δὲ por ποιῶν që bën τὸ   θέλημα vullnetin τοῦ   Θεοῦ, e Perëndisë μένει qëndron εἰς për τὸν   αἰῶνα. përjetësinë

2:18 παιδία, o fëmijë ἐσχάτη e fundit ὥρα orë ἐστίν, është καὶ dhe καθὼς sikurse ἠκούσατε dëgjuat ὅτι se ἀντίχριστος antikrisht ἔρχεται, vjen καὶ dhe νῦν tani ἀντίχριστοι antikrishtë πολλοὶ shumë γεγόνασιν, janë bërë ὅθεν prej nga γινώσκομεν dimë ὅτι se ἐσχάτη e fundit ὥρα orë ἐστίν. është 2:19 ἐξ prej ἡμῶν nesh ἐξῆλθαν, dolën ἀλλ’ por οὐκ nuk ἦσαν ishin ἐξ prej ἡμῶν; nesh εἰ sikur γὰρ sepse ἐξ prej ἡμῶν nesh ἦσαν, ishin μεμενήκεισαν kishin qëndruar ἂν do μεθ’ me ἡμῶν; ne ἀλλ’ por ἵνα φανερωθῶσιν të shfaqen ὅτι se οὐκ nuk εἰσὶν janë πάντες të gjithë ἐξ prej ἡμῶν. nesh 2:20 καὶ dhe ὑμεῖς ju χρῖσμα vajosje ἔχετε keni ἀπὸ nga τοῦ   Ἁγίου, i Shenjti καὶ dhe οἴδατε dini πάντες. të gjithë 2:21 οὐκ nuk ἔγραψα shkrova ὑμῖν juve ὅτι se οὐκ nuk οἴδατε dini τὴν ἀλήθειαν, vërtetën ἀλλ’ por ὅτι se οἴδατε dini αὐτήν, atë καὶ dhe ὅτι se πᾶν çdo ψεῦδος gënjeshtër ἐκ prej τῆς   ἀληθείας së vërtetës οὐκ nuk ἔστιν. është 2:22 τίς kush ἐστιν është   ψεύστης, gënjeshtari εἰ μὴ mos ai ἀρνούμενος që mohon ὅτι se Ἰησοῦς Jezusi οὐκ nuk ἔστιν është   Χριστός? Krishti οὗτός ky ἐστιν është   ἀντίχριστος, antikrishti ai ἀρνούμενος që mohon τὸν   Πατέρα Atin καὶ dhe τὸν   Υἱόν. Birin 2:23 πᾶς kushdo   ἀρνούμενος që mohon τὸν   Υἱὸν, Birin οὐδὲ as τὸν   Πατέρα Atin ἔχει. ka ai ὁμολογῶν që rrëfen τὸν   Υἱὸν, Birin καὶ edhe τὸν   Πατέρα Atin ἔχει. ka 2:24 ὑμεῖς ju çfarë ἠκούσατε dëgjuat ἀπ’ nga ἀρχῆς, fillim ἐν ὑμῖν ju μενέτω. të qëndrojë ἐὰν po ἐν ὑμῖν ju μείνῃ të qëndrojë çfarë ἀπ’ nga ἀρχῆς fillim ἠκούσατε, dëgjuat καὶ dhe ὑμεῖς ju ἐν τῷ   Υἱῷ Birin καὶ dhe ἐν τῷ   Πατρὶ Atin μενεῖτε. do të qëndroni 2:25 καὶ dhe αὕτη ky ἐστὶν ështe   ἐπαγγελία premtimi ἣν të cilin αὐτὸς ai ἐπηγγείλατο premtoi ἡμῖν neve –τὴν   ζωὴν jetën τὴν   αἰώνιον. të përjetshmen

2:26 ταῦτα këto ἔγραψα shkrova ὑμῖν juve περὶ rreth τῶν atyre πλανώντων që mashtrojnë ὑμᾶς. ju 2:27 καὶ dhe ὑμεῖς, ju τὸ   χρῖσμα vajosja të cilën ἐλάβετε morët ἀπ’ nga αὐτοῦ, ai μένει qëndron ἐν ὑμῖν, ju καὶ dhe οὐ nuk χρείαν nevojë ἔχετε, keni ἵνα τις dikush διδάσκῃ të mësojë ὑμᾶς; ju ἀλλ’ por ὡς siç τὸ   αὐτοῦ e tij χρῖσμα vajosja διδάσκει mëson ὑμᾶς ju περὶ për πάντων, të gjitha καὶ dhe ἀληθές e vërtetë ἐστιν është καὶ dhe οὐκ nuk ἔστιν është ψεῦδος, gënjeshtër καὶ dhe καθὼς sikurse ἐδίδαξεν mësoi ὑμᾶς, ju μένετε qëndroni ἐν αὐτῷ. atë

2:28 καὶ dhe νῦν, tani τεκνία, o fëmijë μένετε qëndroni ἐν αὐτῷ, atë ἵνα ἐὰν kur φανερωθῇ, të shfaqet σχῶμεν të kemi παρρησίαν, guxim καὶ dhe μὴ mos αἰσχυνθῶμεν të turpërohemi ἀπ’ nga αὐτοῦ ai ἐν τῇ   παρουσίᾳ ardhjen αὐτοῦ. e tij 2:29 ἐὰν po εἰδῆτε të dini ὅτι se δίκαιός i drejtë ἐστιν, është γινώσκετε kuptoni ὅτι se καὶ dhe πᾶς kushdo   ποιῶν që bën τὴν   δικαιοσύνην drejtësinë ἐξ prej αὐτοῦ atij γεγέννηται. është lindur

Kapitujt
1 2 3 4 5

Veglat
Analiza në origjinal

Klikoni në një fjalë në tekst për të studjuar morfologjinë e gjuhave origjinale.

Subscribe

Regjistrohu falas për të marrë përditësimet në vazhdim.

Subscribe

Letra I e Gjonit 2