ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄

Letra I e Gjonit kapitulli 3

3:1 ἴδετε shihni ποταπὴν çfarë ἀγάπην dashurie δέδωκεν ka dhënë ἡμῖν neve   Πατὴρ, Ati ἵνα τέκνα fëmijë Θεοῦ të Perëndisë κληθῶμεν, të quhemi καὶ dhe ἐσμέν. jemi διὰ për shkak τοῦτο, të kësaj   κόσμος bota οὐ nuk γινώσκει njeh ἡμᾶς, ne ὅτι se οὐκ nuk ἔγνω njohu αὐτόν. atë 3:2 ἀγαπητοί, o të dashur νῦν tani τέκνα fëmijë Θεοῦ të Perëndisë ἐσμεν, jemi καὶ dhe οὔπω ende nuk ἐφανερώθη u shfaq τί çfarë ἐσόμεθα. do të jemi οἴδαμεν dimë ὅτι se ἐὰν kur φανερωθῇ, të shfaqet ὅμοιοι të ngjashëm αὐτῷ atij ἐσόμεθα, do të jemi ὅτι se ὀψόμεθα do të shohim αὐτὸν atë καθώς sikurse ἐστιν. është 3:3 καὶ dhe πᾶς kushdo   ἔχων që ka τὴν   ἐλπίδα shpresën ταύτην këtë ἐπ’ mbi αὐτῷ, atë ἁγνίζει dëlir ἑαυτὸν, vetveten καθὼς sikurse ἐκεῖνος ai ἁγνός i dëlirë ἐστιν. është

3:4 πᾶς kushdo   ποιῶν që bën τὴν   ἁμαρτίαν, mëkatin καὶ edhe τὴν   ἀνομίαν paligjshmërinë ποιεῖ, bën καὶ dhe   ἁμαρτία mëkati ἐστὶν është   ἀνομία. paligjshmëria 3:5 καὶ dhe οἴδατε dini ὅτι se ἐκεῖνος ai ἐφανερώθη, u shfaq ἵνα τὰς   ἁμαρτίας mëkatet ἄρῃ, të heqë καὶ dhe ἁμαρτία mëkat ἐν αὐτῷ atë οὐκ nuk ἔστιν. është 3:6 πᾶς kushdo   ἐν αὐτῷ atë μένων që qëndron οὐχ nuk ἁμαρτάνει, mëkaton πᾶς kushdo   ἁμαρτάνων që mëkaton οὐχ nuk ἑώρακεν ka parë αὐτὸν, atë οὐδὲ as ἔγνωκεν ka njohur αὐτόν. atë

3:7 τεκνία, o fëmijë μηδεὶς askush πλανάτω të mashtrojë ὑμᾶς; ju ai ποιῶν që bën τὴν   δικαιοσύνην, drejtësinë δίκαιός i drejtë ἐστιν, është καθὼς sikurse ἐκεῖνος ai δίκαιός i drejtë ἐστιν. është 3:8 ai ποιῶν që bën τὴν   ἁμαρτίαν, mëkatin ἐκ prej τοῦ   διαβόλου djallit ἐστίν, është ὅτι se ἀπ’ nga ἀρχῆς fillimi   διάβολος djalli ἁμαρτάνει. mëkaton εἰς për τοῦτο këtë ἐφανερώθη u shfaq   Υἱὸς Biri τοῦ   Θεοῦ, i Perëndisë ἵνα λύσῃ të zhbëjë τὰ   ἔργα veprat τοῦ   διαβόλου. e djallit 3:9 πᾶς kushdo   γεγεννημένος që është lindur ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ, Perëndisë ἁμαρτίαν mëkat οὐ nuk ποιεῖ, bën ὅτι se σπέρμα farë αὐτοῦ e tij ἐν αὐτῷ atë μένει, qëndron καὶ dhe οὐ nuk δύναται mundet ἁμαρτάνειν, për të mëkatuar ὅτι se ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ Perëndisë γεγέννηται. është lindur 3:10 ἐν τούτῳ këtë φανερά të dukshëm ἐστιν është τὰ   τέκνα fëmijët τοῦ   Θεοῦ, e Perëndisë καὶ dhe τὰ   τέκνα fëmijët τοῦ   διαβόλου: e djallit πᾶς kushdo   μὴ nuk ποιῶν që bën δικαιοσύνην, drejtësi οὐκ nuk ἔστιν është ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ, Perëndisë καὶ edhe ai μὴ nuk ἀγαπῶν që do τὸν   ἀδελφὸν vëllanë αὐτοῦ. e tij

3:11 ὅτι se αὕτη ky ἐστὶν është   ἀγγελία lajmi ἣν të cilin ἠκούσατε dëgjuat ἀπ’ nga ἀρχῆς, fillim ἵνα ἀγαπῶμεν të duam ἀλλήλους; njëri-tjetrin 3:12 οὐ jo καθὼς sikurse Κάϊν Kaini ἐκ prej τοῦ   πονηροῦ të ligut ἦν, ishte καὶ dhe ἔσφαξεν theri τὸν   ἀδελφὸν vëllanë αὐτοῦ; e tij καὶ dhe χάριν hir τίνος të çfarë ἔσφαξεν theri αὐτόν? atë ὅτι se τὰ   ἔργα veprat αὐτοῦ e tij πονηρὰ të liga ἦν, ishte τὰ ato δὲ por τοῦ   ἀδελφοῦ të vëllait αὐτοῦ, të tij δίκαια. të drejta 3:13 μὴ mos θαυμάζετε, u habitni ἀδελφοί, o vëllezër εἰ nëse μισεῖ urren ὑμᾶς ju   κόσμος. bota 3:14 ἡμεῖς ne οἴδαμεν dimë ὅτι se μεταβεβήκαμεν kemi kaluar ἐκ prej τοῦ   θανάτου vdekjes εἰς τὴν   ζωήν, jetën ὅτι se ἀγαπῶμεν duam τοὺς   ἀδελφούς. vëllezërit ai μὴ nuk ἀγαπῶν, që do μένει qëndron ἐν τῷ   θανάτῳ. vdekjen 3:15 πᾶς kushdo   μισῶν që urren τὸν   ἀδελφὸν vëllanë αὐτοῦ, e tij ἀνθρωποκτόνος njerivrasës ἐστίν, është καὶ dhe οἴδατε dini ὅτι se πᾶς çdo ἀνθρωποκτόνος njerivrasës οὐκ nuk ἔχει ka ζωὴν jetë αἰώνιον të përjetshme ἐν αὐτῷ atë μένουσαν. që qëndron

3:16 ἐν τούτῳ këtë ἐγνώκαμεν kemi njohur τὴν   ἀγάπην, dashurinë ὅτι se ἐκεῖνος ai ὑπὲρ për ἡμῶν ne τὴν   ψυχὴν jetën αὐτοῦ e tij ἔθηκεν; vuri καὶ edhe ἡμεῖς ne ὀφείλομεν detyrohemi ὑπὲρ për τῶν   ἀδελφῶν, vëllezërit τὰς   ψυχὰς jetët θεῖναι. për të vënë 3:17 ὃς cilido δ’ por ἂν   ἔχῃ të ketë τὸν   βίον jetesën τοῦ   κόσμου, e botës καὶ dhe θεωρῇ të vërejë τὸν   ἀδελφὸν vëllanë αὐτοῦ e tij χρείαν nevojë ἔχοντα, duke pasur καὶ dhe κλείσῃ të mbyllë τὰ   σπλάγχνα të brendshmet αὐτοῦ e vet ἀπ’ nga αὐτοῦ, ai πῶς si   ἀγάπη dashuria τοῦ   Θεοῦ e Perëndisë μένει qëndron ἐν αὐτῷ? atë 3:18 τεκνία, o fëmijë μὴ mos ἀγαπῶμεν të duam λόγῳ, fjale μηδὲ as τῇ   γλώσσῃ, gjuhe ἀλλὰ por ἐν ἔργῳ vepër καὶ dhe ἀληθείᾳ. të vërtetë

3:19 ἐν τούτῳ këtë γνωσόμεθα, do të dimë ὅτι se ἐκ prej τῆς   ἀληθείας së vërtetës ἐσμέν, jemi καὶ dhe ἔμπροσθεν përpara αὐτοῦ atij πείσομεν do të bindim τὰς   καρδίας zemrat ἡμῶν, tona 3:20 ὅτι se ἐὰν po καταγινώσκῃ të dënojë ἡμῶν jonë   καρδία, zemra ὅτι se μείζων më i madh se ἐστὶν është   Θεὸς Perëndia τῆς   καρδίας zemra ἡμῶν, jonë καὶ dhe γινώσκει njeh πάντα. të gjitha 3:21 ἀγαπητοί, o të dashur ἐὰν po   καρδία zemra μὴ mos καταγινώσκῃ, të dënojë παρρησίαν guxim ἔχομεν kemi πρὸς kundrejt τὸν   Θεόν, Perëndisë 3:22 καὶ dhe çfarë ἐὰν po αἰτῶμεν, të kërkojmë λαμβάνομεν marrim ἀπ’ nga αὐτοῦ, ai ὅτι se τὰς   ἐντολὰς urdhërimet αὐτοῦ e tij τηροῦμεν, mbajmë καὶ dhe τὰ   ἀρεστὰ të pëlqyerat ἐνώπιον përpara αὐτοῦ tij ποιοῦμεν. bëjmë 3:23 καὶ dhe αὕτη ky ἐστὶν është   ἐντολὴ urdhërimi αὐτοῦ, i tij ἵνα πιστεύσωμεν të besojmë τῷ   ὀνόματι emrit τοῦ   Υἱοῦ të Birit αὐτοῦ, të tij Ἰησοῦ Jezu Χριστοῦ, Krishti καὶ dhe ἀγαπῶμεν të duam ἀλλήλους, njëri-tjetrin καθὼς sikurse ἔδωκεν dha ἐντολὴν urdhër ἡμῖν. neve 3:24 καὶ dhe ai τηρῶν që mban τὰς   ἐντολὰς urdhërimet αὐτοῦ, e tij ἐν αὐτῷ atë μένει, qëndron καὶ dhe αὐτὸς ai ἐν αὐτῷ. atë καὶ dhe ἐν τούτῳ këtë γινώσκομεν dimë ὅτι se μένει qëndron ἐν ἡμῖν, ne ἐκ prej τοῦ   Πνεύματος Frymës οὗ ἡμῖν neve ἔδωκεν. dha

Kapitujt
1 2 3 4 5

Veglat
Analiza në origjinal

Klikoni në një fjalë në tekst për të studjuar morfologjinë e gjuhave origjinale.

Subscribe

Regjistrohu falas për të marrë përditësimet në vazhdim.

Subscribe

Letra I e Gjonit 3