ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄

Letra I e Gjonit kapitulli 4

4:1 ἀγαπητοί, o të dashur μὴ mos παντὶ çdo πνεύματι fryme πιστεύετε, besoni ἀλλὰ por δοκιμάζετε provoni τὰ   πνεύματα, frymërat εἰ nëse ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ Perëndisë ἐστιν, është ὅτι se πολλοὶ shumë ψευδοπροφῆται profetë të rremë ἐξεληλύθασιν kanë dalë εἰς τὸν   κόσμον. botën 4:2 ἐν τούτῳ këtë γινώσκετε njihni τὸ   Πνεῦμα Frymën τοῦ   Θεοῦ: e Perëndisë πᾶν çdo πνεῦμα frymë e cila ὁμολογεῖ rrëfen Ἰησοῦν Jezu Χριστὸν Krishtin ἐν σαρκὶ mish ἐληλυθότα, të ketë ardhur ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ Perëndisë ἐστιν, është 4:3 καὶ dhe πᾶν çdo πνεῦμα frymë e cila μὴ nuk ὁμολογεῖ rrëfen τὸν   Ἰησοῦν, Jezusin ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ Perëndisë οὐκ nuk ἔστιν. është καὶ dhe τοῦτό kjo ἐστιν është τὸ ajo τοῦ   ἀντιχρίστου, e antikrishtit të cilën ἀκηκόατε keni dëgjuar ὅτι se ἔρχεται, vjen καὶ dhe νῦν tani ἐν τῷ   κόσμῳ botën ἐστὶν është ἤδη. tashmë

4:4 ὑμεῖς ju ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ Perëndisë ἐστε, jeni τεκνία, o fëmijë καὶ dhe νενικήκατε keni mundur αὐτούς, ata ὅτι sepse μείζων më i madh ἐστὶν është ai ἐν ὑμῖν, ju se ai ἐν τῷ   κόσμῳ. botën 4:5 αὐτοὶ ata ἐκ prej τοῦ   κόσμου botës εἰσίν; janë διὰ për shkak τοῦτο të kësaj ἐκ prej τοῦ   κόσμου botës λαλοῦσιν, flasin καὶ dhe   κόσμος bota αὐτῶν ata ἀκούει. dëgjon 4:6 ἡμεῖς ne ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ Perëndisë ἐσμεν. jemi ai γινώσκων që njeh τὸν   Θεὸν, Perëndinë ἀκούει dëgjon ἡμῶν; ne ὃς kush οὐκ nuk ἔστιν është ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ, Perëndisë οὐκ nuk ἀκούει dëgjon ἡμῶν. ne ἐκ prej τούτου kësaj γινώσκομεν njohim τὸ   πνεῦμα Frymën τῆς   ἀληθείας e së vërtetës καὶ dhe τὸ   πνεῦμα frymën τῆς   πλάνης. e mashtrimit

4:7 ἀγαπητοί, o të dashur ἀγαπῶμεν le të duam ἀλλήλους, njëri-tjetrin ὅτι se   ἀγάπη dashuria ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ Perëndisë ἐστιν, është καὶ dhe πᾶς kushdo   ἀγαπῶν, që do ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ Perëndisë γεγέννηται, është lindur καὶ dhe γινώσκει njeh τὸν   Θεόν. Perëndinë 4:8 ai μὴ nuk ἀγαπῶν, që do οὐκ nuk ἔγνω njohu τὸν   Θεόν, Perëndinë ὅτι se   Θεὸς Perëndia ἀγάπη dashuri ἐστίν. është 4:9 ἐν τούτῳ këtë ἐφανερώθη u shfaq   ἀγάπη dashuria τοῦ   Θεοῦ e Perëndisë ἐν ἡμῖν, ne ὅτι se τὸν   Υἱὸν Birin αὐτοῦ, e tij τὸν   μονογενῆ, të vetmin ἀπέσταλκεν ka dërguar   Θεὸς Perëndia εἰς τὸν   κόσμον, botën ἵνα ζήσωμεν të jetojmë δι’ nëpërmjet αὐτοῦ. atij 4:10 ἐν τούτῳ këtë ἐστὶν është   ἀγάπη, dashuria οὐχ jo ὅτι se ἡμεῖς ne ἠγαπήκαμεν kemi dashur τὸν   Θεόν, Perëndinë ἀλλ’ por ὅτι se αὐτὸς ai ἠγάπησεν deshi ἡμᾶς, ne καὶ dhe ἀπέστειλεν dërgoi τὸν   Υἱὸν Birin αὐτοῦ, e tij ἱλασμὸν shlyerje pajtuese περὶ për τῶν   ἁμαρτιῶν mëkatet ἡμῶν. tona

4:11 ἀγαπητοί, o të dashur εἰ nëse οὕτως kështu   Θεὸς Perëndia ἠγάπησεν deshi ἡμᾶς, ne καὶ edhe ἡμεῖς ne ὀφείλομεν detyrohemi ἀλλήλους njëri-tjetrin ἀγαπᾶν. për të dashur 4:12 Θεὸν Perëndinë οὐδεὶς asnjë πώποτε ndonjëherë τεθέαται, ka vështruar ἐὰν po ἀγαπῶμεν të duam ἀλλήλους, njëri-tjetrin   Θεὸς Perëndia ἐν ἡμῖν ne μένει, qëndron καὶ dhe   ἀγάπη dashuria αὐτοῦ e tij τετελειωμένη përsosur ἐν ἡμῖν ne ἐστιν. është

4:13 ἐν τούτῳ këtë γινώσκομεν dimë ὅτι se ἐν αὐτῷ atë μένομεν, qëndrojmë καὶ dhe αὐτὸς ai ἐν ἡμῖν, ne ὅτι se ἐκ prej τοῦ   Πνεύματος Frymës αὐτοῦ së tij δέδωκεν ka dhënë ἡμῖν. neve 4:14 καὶ edhe ἡμεῖς ne τεθεάμεθα kemi vështruar καὶ dhe μαρτυροῦμεν, dëshmojmë ὅτι se   Πατὴρ Ati ἀπέσταλκεν ka dërguar τὸν   Υἱὸν, Birin Σωτῆρα shpëtimtar τοῦ   κόσμου. të botës 4:15 ὃς kush ἐὰν po ὁμολογήσῃ të rrëfejë ὅτι se Ἰησοῦς Jezusi ἐστιν është   Υἱὸς Biri τοῦ   Θεοῦ, i Perëndisë   Θεὸς Perëndia ἐν αὐτῷ atë μένει, qëndron καὶ dhe αὐτὸς ai ἐν τῷ   Θεῷ. Perëndinë 4:16 καὶ dhe ἡμεῖς ne ἐγνώκαμεν kemi njohur καὶ dhe πεπιστεύκαμεν kemi besuar τὴν   ἀγάπην dashurinë ἣν të cilën ἔχει ka   Θεὸς Perëndia ἐν ἡμῖν. ne   Θεὸς Perëndia ἀγάπη dashuri ἐστίν, është καὶ dhe ai μένων që qëndron ἐν τῇ   ἀγάπῃ, dashurinë ἐν τῷ   Θεῷ Perëndinë μένει, qëndron καὶ dhe   Θεὸς Perëndia ἐν αὐτῷ atë μένει. qëndron 4:17 ἐν τούτῳ këtë τετελείωται është përsosur   ἀγάπη dashuria μεθ’ me ἡμῶν, ne ἵνα παρρησίαν guxim ἔχωμεν të kemi ἐν τῇ   ἡμέρᾳ ditën τῆς   κρίσεως, e gjykimit ὅτι se καθὼς sikurse ἐκεῖνός ai ἐστιν, është καὶ dhe ἡμεῖς ne ἐσμεν jemi ἐν τῷ   κόσμῳ botën τούτῳ. këtë 4:18 φόβος frikë οὐκ nuk ἔστιν është ἐν τῇ   ἀγάπῃ, dashurinë ἀλλ’ por   τελεία e përsosur ἀγάπη dashuria ἔξω jashtë βάλλει hedh τὸν   φόβον, frikën ὅτι se   φόβος frika κόλασιν ndëshkim ἔχει, ka ai δὲ por φοβούμενος, që frikësohet οὐ nuk τετελείωται është përsosur ἐν τῇ   ἀγάπῃ. dashurinë

4:19 ἡμεῖς ne ἀγαπῶμεν, duam ὅτι se αὐτὸς ai πρῶτος i pari ἠγάπησεν deshi ἡμᾶς. ne 4:20 ἐάν po τις dikush εἴπῃ, të thotë ὅτι se ἀγαπῶ dua τὸν   Θεόν, Perëndinë καὶ dhe τὸν   ἀδελφὸν vëllanë αὐτοῦ e tij μισῇ, të urrejë ψεύστης gënjeshtar ἐστίν; është ai γὰρ sepse μὴ nuk ἀγαπῶν që do τὸν   ἀδελφὸν vëllanë αὐτοῦ, e tij ὃν të cilin ἑώρακεν, ka parë τὸν   Θεὸν, Perëndinë ὃν të cilin οὐχ nuk ἑώρακεν, ka parë οὐ nuk δύναται mundet ἀγαπᾶν. për të dashur 4:21 καὶ dhe ταύτην këtë τὴν   ἐντολὴν urdhërimin ἔχομεν kemi ἀπ’ nga αὐτοῦ, ai ἵνα ai ἀγαπῶν që do τὸν   Θεὸν, Perëndinë ἀγαπᾷ të dojë καὶ dhe τὸν   ἀδελφὸν vëllanë αὐτοῦ. e tij

Kapitujt
1 2 3 4 5

Veglat
Analiza në origjinal

Klikoni në një fjalë në tekst për të studjuar morfologjinë e gjuhave origjinale.

Subscribe

Regjistrohu falas për të marrë përditësimet në vazhdim.

Subscribe

Letra I e Gjonit 4