ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄

Letra I e Gjonit kapitulli 5

5:1 πᾶς kushdo   πιστεύων që beson ὅτι se Ἰησοῦς Jezusi ἐστιν është   Χριστὸς, Krishti ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ Perëndisë γεγέννηται, është lindur καὶ dhe πᾶς kushdo   ἀγαπῶν që do τὸν atë γεννήσαντα, që lindi ἀγαπᾷ do καὶ edhe τὸν atë γεγεννημένον që është lindur ἐξ prej αὐτοῦ. tij 5:2 ἐν τούτῳ këtë γινώσκομεν dimë ὅτι se ἀγαπῶμεν duam τὰ   τέκνα fëmijët τοῦ   Θεοῦ: e Perëndisë ὅταν kur τὸν   Θεὸν Perëndinë ἀγαπῶμεν, duam καὶ dhe τὰς   ἐντολὰς urdhërimet αὐτοῦ e tij τηρῶμεν. mbajmë 5:3 αὕτη kjo γάρ sepse ἐστιν është   ἀγάπη dashuria τοῦ   Θεοῦ, e Perëndisë ἵνα τὰς   ἐντολὰς urdhërimet αὐτοῦ e tij τηρῶμεν; të mbajmë καὶ dhe αἱ   ἐντολαὶ urdhërimet αὐτοῦ e tij βαρεῖαι të rënda οὐκ nuk εἰσίν, janë 5:4 ὅτι se πᾶν gjithçka τὸ   γεγεννημένον që është lindur ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ, Perëndisë νικᾷ mund τὸν   κόσμον. botën καὶ dhe αὕτη kjo ἐστὶν është   νίκη fitorja   νικήσασα që mundi τὸν   κόσμον botën –ἡ   πίστις besimi ἡμῶν. ynë 5:5 τίς kush ἐστιν është δέ dhe ai νικῶν që mund τὸν   κόσμον, botën εἰ μὴ mos ai πιστεύων që beson ὅτι se Ἰησοῦς Jezusi ἐστιν është   Υἱὸς Biri τοῦ   Θεοῦ? i Perëndisë

5:6 οὗτός ky ἐστιν është ai ἐλθὼν që erdhi δι’ nëpërmjet ὕδατος uji καὶ dhe αἵματος, gjaku Ἰησοῦς Jezu Χριστός; Krishti οὐκ jo ἐν me τῷ   ὕδατι ujin μόνον, vetëm ἀλλ’ por ἐν me τῷ   ὕδατι ujin καὶ dhe ἐν me τῷ   αἵματι. gjakun καὶ dhe τὸ   Πνεῦμά Fryma ἐστιν është τὸ ai μαρτυροῦν, që dëshmon ὅτι se τὸ   Πνεῦμά Fryma ἐστιν është   ἀλήθεια. e vërteta 5:7 ὅτι se τρεῖς tre εἰσιν janë οἱ ata μαρτυροῦντες: që dëshmojnë 5:8 τὸ   Πνεῦμα, Fryma καὶ dhe τὸ   ὕδωρ, uji καὶ dhe τὸ   αἷμα; gjaku καὶ dhe οἱ ata τρεῖς tre εἰς τὸ   ἕν një εἰσιν. janë 5:9 εἰ nëse τὴν   μαρτυρίαν dëshminë τῶν   ἀνθρώπων e njerëzve λαμβάνομεν, pranojmë   μαρτυρία dëshmia τοῦ   Θεοῦ e Perëndisë μείζων më e madhe ἐστίν; është ὅτι se αὕτη kjo ἐστὶν është   μαρτυρία dëshmia τοῦ   Θεοῦ, e Perëndisë ὅτι se μεμαρτύρηκεν ka dëshmuar περὶ rreth τοῦ   Υἱοῦ Birit αὐτοῦ. të tij 5:10 ai πιστεύων që beson εἰς τὸν   Υἱὸν Birin τοῦ   Θεοῦ, e Perëndisë ἔχει ka τὴν   μαρτυρίαν dëshminë ἐν αὑτῷ; vetvete ai μὴ nuk πιστεύων që beson τῷ   Θεῷ, Perëndisë ψεύστην gënjeshtar πεποίηκεν ka bërë αὐτόν, atë ὅτι se οὐ nuk πεπίστευκεν ka besuar εἰς τὴν   μαρτυρίαν dëshminë ἣν të cilën μεμαρτύρηκεν ka dëshmuar   Θεὸς Perëndia περὶ rreth τοῦ   Υἱοῦ Birit αὐτοῦ. të tij 5:11 καὶ dhe αὕτη kjo ἐστὶν është   μαρτυρία: dëshmia ὅτι se ζωὴν jetë αἰώνιον të përjetshme ἔδωκεν dha ἡμῖν neve   Θεὸς, Perëndia καὶ dhe αὕτη kjo   ζωὴ jeta ἐν τῷ   Υἱῷ Birin αὐτοῦ e tij ἐστιν. është 5:12 ai ἔχων që ka τὸν   Υἱὸν, Birin ἔχει ka τὴν   ζωήν; jetën ai μὴ nuk ἔχων që ka τὸν   Υἱὸν Birin τοῦ   Θεοῦ, e Perëndisë τὴν   ζωὴν jetën οὐκ nuk ἔχει. ka

5:13 ταῦτα këto ἔγραψα shkrova ὑμῖν juve ἵνα εἰδῆτε të dini ὅτι se ζωὴν jetë ἔχετε keni αἰώνιον, të përjetshme τοῖς juve πιστεύουσιν që besoni εἰς τὸ   ὄνομα emrin τοῦ   Υἱοῦ e Birit τοῦ   Θεοῦ. të Perëndisë 5:14 καὶ dhe αὕτη ky ἐστὶν është   παρρησία guximi ἣν të cilin ἔχομεν kemi πρὸς kundrejt αὐτόν: atij ὅτι se ἐάν po τι diçka αἰτώμεθα të kërkojmë κατὰ sipas τὸ   θέλημα vullnetit αὐτοῦ, të tij ἀκούει dëgjon ἡμῶν. ne 5:15 καὶ dhe ἐὰν nëse οἴδαμεν dimë ὅτι se ἀκούει dëgjon ἡμῶν, ne çfarëdo ἂν   αἰτώμεθα, të kërkojmë οἴδαμεν dimë ὅτι se ἔχομεν kemi τὰ   αἰτήματα kërkesat të cilat ᾐτήκαμεν kemi kërkuar ἀπ’ nga αὐτοῦ. ai 5:16 ἐάν po τις dikush ἴδῃ të shohë τὸν   ἀδελφὸν vëllanë αὐτοῦ e tij ἁμαρτάνοντα duke mëkatuar ἁμαρτίαν mëkat μὴ jo πρὸς për θάνατον, vdekje αἰτήσει do të kërkojë καὶ dhe δώσει do të japë αὐτῷ atij ζωήν, jetë τοῖς atyre ἁμαρτάνουσιν që mëkatojnë μὴ jo πρὸς për θάνατον. vdekje ἔστιν është ἁμαρτία mëkat πρὸς për θάνατον; vdekje οὐ nuk περὶ për ἐκείνης këtë λέγω them ἵνα ἐρωτήσῃ. të lutet 5:17 πᾶσα çdo ἀδικία padrejtësi ἁμαρτία mëkat ἐστίν, është καὶ dhe ἔστιν është ἁμαρτία mëkat οὐ jo πρὸς për θάνατον. vdekje

5:18 οἴδαμεν dimë ὅτι se πᾶς kushdo   γεγεννημένος që është lindur ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ Perëndisë οὐχ nuk ἁμαρτάνει, mëkaton ἀλλ’ por ai γεννηθεὶς që u lind ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ Perëndisë τηρεῖ mban ἑαυτὸν vetveten καὶ dhe   πονηρὸς i ligu οὐχ nuk ἅπτεται prek αὐτοῦ. atë

5:19 οἴδαμεν dimë ὅτι se ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ Perëndisë ἐσμεν, jemi καὶ dhe   κόσμος bota ὅλος gjithë ἐν τῷ   πονηρῷ të ligun κεῖται. dergjet 5:20 οἴδαμεν dimë δὲ por ὅτι se   Υἱὸς Biri τοῦ   Θεοῦ i Perëndisë ἥκει, ka ardhur καὶ dhe δέδωκεν ka dhënë ἡμῖν neve διάνοιαν, mendje ἵνα γινώσκωμεν të njohim τὸν   Ἀληθινόν; të vërtetin καὶ dhe ἐσμὲν jemi ἐν τῷ   Ἀληθινῷ, të vërtetin ἐν τῷ   Υἱῷ Birin αὐτοῦ, e tij Ἰησοῦ Jezu Χριστῷ. Krishtin οὗτός ky ἐστιν është   ἀληθινὸς i vërteti Θεὸς Perëndi καὶ dhe ζωὴ jetë αἰώνιος. e përjetshme

5:21 τεκνία, o fëmijë φυλάξατε ruani ἑαυτὰ vetvetet ἀπὸ nga τῶν   εἰδώλων. idhujt

Kapitujt
1 2 3 4 5

Veglat
Analiza në origjinal

Klikoni në një fjalë në tekst për të studjuar morfologjinë e gjuhave origjinale.

Subscribe

Regjistrohu falas për të marrë përditësimet në vazhdim.

Subscribe

Letra I e Gjonit 5