ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄

Letra II e Gjonit kapitulli 1

1:1   πρεσβύτερος; plaku ἐκλεκτῇ së zgjedhur κυρίᾳ zonjës καὶ dhe τοῖς   τέκνοις fëmijëve αὐτῆς, të saj οὓς të cilët ἐγὼ unë ἀγαπῶ dua ἐν ἀληθείᾳ të vërtetë (καὶ dhe οὐκ jo ἐγὼ unë μόνος, vetëm ἀλλὰ por καὶ edhe πάντες të gjithë οἱ ata ἐγνωκότες që kanë njohur τὴν   ἀλήθειαν), të vërtetën 1:2 διὰ për shkak τὴν   ἀλήθειαν të së vërtetës τὴν e cila μένουσαν qëndron ἐν ἡμῖν, ne καὶ dhe μεθ’ me ἡμῶν ne ἔσται do të jetë εἰς për τὸν   αἰῶνα: përjetësinë

1:3 ἔσται do të jetë μεθ’ me ἡμῶν ne χάρις, hir ἔλεος, mëshirë εἰρήνη, paqe παρὰ nga Θεοῦ Perëndia Πατρός Atë καὶ dhe παρὰ nga Ἰησοῦ Jezu Χριστοῦ, Krishti τοῦ   Υἱοῦ Biri τοῦ   Πατρός, i Atit ἐν ἀληθείᾳ të vërtetë καὶ dhe ἀγάπῃ. dashuri

1:4 ἐχάρην u gëzova λείαν së tepërmi ὅτι se εὕρηκα kam gjetur ἐκ prej τῶν   τέκνων fëmijëve σου të tu περιπατοῦντας duke ecur ἐν ἀληθείᾳ, të vërtetë καθὼς sikurse ἐντολὴν urdhërim ἐλάβομεν morëm παρὰ nga τοῦ   Πατρός. Ati 1:5 καὶ dhe νῦν tani ἐρωτῶ kërkoj σε, ty κυρία, o zonjë οὐχ jo ὡς si ἐντολὴν urdhërim καινὴν të ri γράφων duke shkruar σοι, ty ἀλλὰ por ἣν të cilin εἴχαμεν kishim ἀπ’ nga ἀρχῆς, fillim ἵνα ἀγαπῶμεν të duam ἀλλήλους. njëri-tjetrin 1:6 καὶ dhe αὕτη kjo ἐστὶν është   ἀγάπη: dashuria ἵνα περιπατῶμεν të ecim κατὰ sipas τὰς   ἐντολὰς urdhërimeve αὐτοῦ. të tij αὕτη ky   ἐντολή urdhërimi ἐστιν, është καθὼς sikurse ἠκούσατε dëgjuat ἀπ’ nga ἀρχῆς, fillim ἵνα ἐν αὐτῇ atë περιπατῆτε. të ecni

1:7 ὅτι se πολλοὶ shumë πλάνοι mashtrues ἐξῆλθαν dolën εἰς τὸν   κόσμον, botën οἱ ata μὴ nuk ὁμολογοῦντες që rrëfejnë Ἰησοῦν Jezu Χριστὸν Krishtin ἐρχόμενον të ardhur ἐν σαρκί. mish οὗτός ky ἐστιν është   πλάνος mashtruesi καὶ dhe   ἀντίχριστος. antikrishti 1:8 βλέπετε këqyrni ἑαυτούς, vetveten ἵνα μὴ mos ἀπολέσητε të humbisni të cilat εἰργασάμεθα, punuam ἀλλὰ por μισθὸν shpërblim πλήρη të plotë ἀπολάβητε. të merrni 1:9 πᾶς kushdo   προάγων që tejkalon καὶ dhe μὴ nuk μένων që qëndron ἐν τῇ   διδαχῇ doktrinën τοῦ   Χριστοῦ, e Krishtit Θεὸν Perëndinë οὐκ nuk ἔχει; ka ai μένων që qëndron ἐν τῇ   διδαχῇ, doktrinën οὗτος ky καὶ edhe τὸν   Πατέρα Atin καὶ edhe τὸν   Υἱὸν Birin ἔχει. ka 1:10 εἴ nëse τις dikush ἔρχεται vjen πρὸς te ὑμᾶς, ju καὶ dhe ταύτην këtë τὴν   διδαχὴν doktrinën οὐ nuk φέρει, sjell μὴ mos λαμβάνετε merrni αὐτὸν atë εἰς οἰκίαν, shtëpi καὶ dhe χαίρειν për të gëzuar αὐτῷ atij μὴ mos λέγετε; thoni 1:11 ai λέγων që thotë γὰρ sepse αὐτῷ atij χαίρειν për të gëzuar κοινωνεῖ merr pjesë τοῖς   ἔργοις veprat αὐτοῦ e tij τοῖς   πονηροῖς. të liga

1:12 πολλὰ shumë ἔχων duke pasur ὑμῖν juve γράφειν, për të shkruar οὐκ nuk ἐβουλήθην desha διὰ nëpërmjet χάρτου letre καὶ dhe μέλανος, boje ἀλλὰ por ἐλπίζω shpresoj γενέσθαι për t'u gjendur πρὸς te ὑμᾶς, ju καὶ dhe στόμα gojë πρὸς për στόμα gojë λαλῆσαι, për të folur ἵνα   χαρὰ gëzimi ὑμῶν juaj πεπληρωμένη plotësuar ᾖ. të jetë

1:13 ἀσπάζεταί përshëndet σε ty τὰ   τέκνα fëmijët τῆς   ἀδελφῆς e motrës σου sate τῆς   ἐκλεκτῆς. të zgjedhur

Kapitujt
1

Veglat
Analiza në origjinal

Klikoni në një fjalë në tekst për të studjuar morfologjinë e gjuhave origjinale.

Subscribe

Regjistrohu falas për të marrë përditësimet në vazhdim.

Subscribe

Letra II e Gjonit 1