ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄

Letra III e Gjonit kapitulli 1

1:1   πρεσβύτερος; plaku Γαΐῳ Gajit τῷ   ἀγαπητῷ, të dashurit ὃν të cilin ἐγὼ unë ἀγαπῶ dua ἐν ἀληθείᾳ. të vërtetë

1:2 ἀγαπητέ, o i dashur περὶ për πάντων të gjitha εὔχομαί lutem σε ti εὐοδοῦσθαι të shkosh mbarë καὶ dhe ὑγιαίνειν, të jesh shëndoshë καθὼς sikurse εὐοδοῦταί shkon mbarë σου yt   ψυχή. shpirti 1:3 ἐχάρην u gëzova γὰρ sepse λείαν së tepërmi ἐρχομένων duke ardhur ἀδελφῶν vëllezër καὶ dhe μαρτυρούντων duke dëshmuar σου sate τῇ   ἀληθείᾳ, së vërtetës καθὼς sikurse σὺ ti ἐν ἀληθείᾳ të vërtetë περιπατεῖς. ecën 1:4 μειζοτέραν më të madh τούτων të këtyre οὐκ nuk ἔχω kam χαράν, gëzim ἵνα ἀκούω të dëgjoj τὰ   ἐμὰ e mi τέκνα fëmijët ἐν τῇ   ἀληθείᾳ të vërtetën περιπατοῦντα. duke ecur

1:5 ἀγαπητέ, o i dashur πιστὸν besnike ποιεῖς bën ὃ, çfarë ἐὰν po ἐργάσῃ të punosh εἰς për τοὺς   ἀδελφοὺς vëllezërit καὶ dhe τοῦτο këtë ξένους; të huaj 1:6 οἳ të cilët ἐμαρτύρησάν dëshmuan σου sate τῇ   ἀγάπῃ dashurisë ἐνώπιον përpara ἐκκλησίας, kishe οὓς të cilët καλῶς mirë ποιήσεις, do të bësh προπέμψας kur të kesh përcjellë ἀξίως denjësisht τοῦ   Θεοῦ; të Perëndisë 1:7 ὑπὲρ për γὰρ sepse τοῦ   ὀνόματος emrin ἐξῆλθον, dolën μηδὲν asgjë λαμβάνοντες duke marrë ἀπὸ nga τῶν   ἐθνικῶν. paganët 1:8 ἡμεῖς ne οὖν prandaj ὀφείλομεν detyrohemi ὑπολαμβάνειν për të mbështetur τοὺς   τοιούτους, të tillët ἵνα συνεργοὶ bashkëpunëtorë γινώμεθα të bëhemi τῇ   ἀληθείᾳ. së vërtetës

1:9 ἔγραψά shkrova τι diçka τῇ   ἐκκλησίᾳ, kishës ἀλλ’ por ai φιλοπρωτεύων që do të jetë i pari αὐτῶν, i atyre Διοτρέφης, Diotrefi οὐκ nuk ἐπιδέχεται pranon ἡμᾶς. ne 1:10 διὰ për shkak τοῦτο, të kësaj ἐὰν po ἔλθω, të vij ὑπομνήσω do të përmend αὐτοῦ e tij τὰ   ἔργα, veprat të cilat ποιεῖ, bën λόγοις fjalë πονηροῖς të liga φλυαρῶν duke llomotitur ἡμᾶς; ne καὶ dhe μὴ mos ἀρκούμενος duke u kënaqur ἐπὶ për τούτοις, këto οὔτε as αὐτὸς vetë ἐπιδέχεται pranon τοὺς   ἀδελφοὺς, vëllezërit καὶ dhe τοὺς ata βουλομένους që duan κωλύει, ndalon καὶ dhe ἐκ prej τῆς   ἐκκλησίας kishës ἐκβάλλει. përjashton

1:11 ἀγαπητέ, o i dashur μὴ mos μιμοῦ imito τὸ   κακὸν, të keqen ἀλλὰ por τὸ   ἀγαθόν. të mirën ai ἀγαθοποιῶν që bën mirë ἐκ prej τοῦ   Θεοῦ Perëndisë ἐστιν, është ai κακοποιῶν që bën keq οὐχ nuk ἑώρακεν ka parë τὸν   Θεόν. Perëndinë

1:12 Δημητρίῳ Dhimitrit μεμαρτύρηται është dëshmuar ὑπὸ nga πάντων, të gjithë καὶ dhe ὑπὸ nga αὐτῆς vetë τῆς   ἀληθείας; e vërteta καὶ edhe ἡμεῖς ne δὲ por μαρτυροῦμεν, dëshmojmë καὶ dhe οἶδας di ὅτι se   μαρτυρία dëshmia ἡμῶν jonë ἀληθής e vërtetë ἐστιν. është

1:13 πολλὰ shumë εἶχον kisha γράψαι për të shkruar σοι, ty ἀλλ’ por οὐ nuk θέλω dua διὰ nëpërmjet μέλανος boje καὶ dhe καλάμου pene σοι ty γράφειν, për të shkruar 1:14 ἐλπίζω shpresoj δὲ por εὐθέως menjëherë σε ty ἰδεῖν, për të parë καὶ dhe στόμα gojë πρὸς për στόμα gojë λαλήσομεν. do të flasim

1:15 εἰρήνη paqe σοι. ty ἀσπάζονταί përshëndesin σε ty οἱ   φίλοι. miqtë ἀσπάζου përshëndet τοὺς   φίλους miqtë κατ’ për ὄνομα. emër

Kapitujt
1

Veglat
Analiza në origjinal

Klikoni në një fjalë në tekst për të studjuar morfologjinë e gjuhave origjinale.

Subscribe

Regjistrohu falas për të marrë përditësimet në vazhdim.

Subscribe

Letra III e Gjonit 1